Kontakt a obchodní podmínky pro knihy a spodní prádlo

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní firmy

doručovací (kontaktní adresa, adresa pro zasílání zboží na výměnu/vrácení):

Pavel Malina - klemantis.cz
Karlova 471
698 01  Veselí nad Moravou

fakturační adresa:

Pavel Malina - klemantis.cz
Ve Strhanci 176
686 04  Kunovice

IČ: 675 57 996
DIČ: CZ8007194635

Č. účtu: 104 450 0191 / 5500 (Raiffeisen bank a.s.) (dále jen „účet prodávajícího")

(dále společně jen jako „prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.klemantis.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu").

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.klemantis.cz (dále jen „webová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Kupující může provádět objednávání zboží bez nutnosti registrace přímo z webového rozhraní obchodu. V takovém případě je mu na základě údajů poskytnutých při objednání zboží automaticky vytvořen uživatelský účet a přístup do uživatelského rozhraní (dále jen„uživatelský účet").

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce je vytvořen uživatelský účet a kupující může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující též provádět objednávání zboží.

o    Při objednávání zboží a při registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

o    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

o    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

o    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

o    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

o    Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

o    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

o    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

§  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

§  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

§  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

o    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

o    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

o    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

o    Kupující může objednávat zboží z nabídky prodávajícího osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím webového rozhraní obchodu.

o    Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).

o    Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího odeslání.

o    Prodávající má právo objednávku stornovat a odstoupit tak od kupní smlouvy kdykoliv z důvodu:

§  zboží již není možné pro kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek,

§  výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží,

§  byla chybně stanovena cena zboží,

§  bez udání důvodu.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

o    Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

o    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

o    Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

o    Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání ve webovém rozhraní a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

o    Ceny uváděné ve webovém rozhraní obchodu se mohou průběžně měnit. Cena zboží zůstává v platnosti do doby její změny ve webovém rozhraní obchodu. Pro objednávku je platná cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu v okamžiku odeslání objednávky (dále jen „cena zboží").

o    Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží bez výslovného upozornění kupujícího. Změna ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.

o    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

§  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese klemantis.cz, Karlova 471; 698 01 Veselí nad Moravou

§  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

§  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

o    Není-li uvedeno výslovně jinak, společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se cena zboží navýšená o případné náklady spojené s dodáním zboží dále jen „kupní cena".

o    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží je prodávájícím zajišťováno a rezervováno až okamžikem připsání kupní ceny na účet prodávajícího, v případě, že kupující nezašle potvrzení o převodu peněz.

o    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

o    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

o    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

o    Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a dodá kupujícímu společně se zbožím.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

o    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

o    Prodávající si vyhrazuje možnost změny způsobu doručení, zejména v závislosti na charakteru kupujícím objednaného zboží a omezením jednotlivých přepravních společností.

o    Aktuální možnosti způsobu dodání zboží jsou zveřejněny ve webovém rozhraní obchodu.

o    Aktuální náklady na dodání (poštovné) zboží a možnosti způsobu platby jsou uvedeny v ceníku přepravy, který je k nalezení ve webovém rozhraní obchodu, a liší se v závislosti na zvoleném způsobu přepravy a formě platby. Balné není účtováno.

7. VÝMĚNA ZBOŽÍ

o    Prodávající nabízí možnost bezplatné výměny zboží a to v rámci velikosti, tak i možnost výměny za jiný model zboží. Poštovné zpět k prodavajícímu hradí kupující, poštovné s výměnou hradí prodávající.

o    V případě, že zákazník požaduje po výměně zboží odstoupení od smlouvy, vyhrazuje si prodávající možnost odečtení nákladů na poštovné za zaslání výměny, a to v paušální výši 75 Kč s DPH a jednostranně jej započíst od částky, kterou požaduje kupující vrátit.

 

o    Formulář pro výměnu zboží

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

o    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

§  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. "7 a" či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Zboží musí být doručeno prodávajícímu nejpozději do 10 dní od obdržení odstoupení. A to nejlépe na adresu skladu klemantis.cz, Karlova 471; 698 01 Veselí nad Moravou

o    Vracené zboží musí splňovat následující podmínky:

§  zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,

§  s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.),

§  pokud možno v původním obalu.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. "7 b" obchodních podmínek a splnění výše uvedených podmínek vrácení zboží se kupní smlouva od počátku ruší.

o    Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. "7 c" obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

o    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. "7 b" obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. "7 d" obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. V případě požadavku na vrácení složenkou souhlasí kupující s odečtením paušálního poplatku za zaslání složenky (odběratel obdrží o 60 Kč méně). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

o    Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

o    Zboží zasílejte v původním obalu zabalené tak, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození či znehodnocení samotného zboží a jeho obalu (zejména aby nedošlo k jeho popsání, polepení či mechanickému poškození přepravcem). Ideálně zboží zabalte do krabice, nejlépe do té, ve které zboží přišlo.

o    Doporučujeme v případě odstoupení od smlouvy užít k tomu určený formulář (Formulář k odsoupení od kupní smlouvy). V tomto formuláři jsou také uvedeny veškeré bližší informace o postupu. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně (doporučeně neznamená na dobírku!).

o    Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení (s návodem jak postupovat při vracení zboží)

Každá potvrzená objednávka je ze strany zákazníka závazná dle našich obchodních podmínek (Obch. Zák. §544-545, zákon č. 40/1964 Sb). V případě, že si zákazník z nějakého důvodu zásilku nevyzvedne, může do 7mi dnů zažádat o opětovné zaslání, po předchozí úhradě celkové ceny zásilky (bez navýšení) na účet dodavatele s tím, že v této lhůtě musí dodavatele zažádat e-mailem. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta a ani v další lhůtě zažádáno o její zaslání (viz. výše), nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, může být v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů - manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 10% z ceny zásilky minimálně však  300,- Kč s DPH. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny firmě InExe.cz - Petr Haramia k vymáhání, včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení ve výši 0,1 % za každý den. Jako dlužníka vás také můžeme nechat zapsat do Centrálního registru dlužníků.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

o    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

o    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

o    V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

o    Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

o    Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

o    V případě, že k dodanému zboží nebyl dodán záruční list od výrobce, za záruční list se považuje prodávajícím vystavený a dodaný daňový doklad. Daňový doklad a případný záruční list se přikládá při uplatnění reklamace.

o    Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu www.klemantis.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a právním řádem platným v ČR.

o    Reklamační řádReklamační formulář

10. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

o    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Až do úplného zaplacení kupní ceny zboží zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

o    Kupující se zavazuje do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží neučinit jakýkoliv právní úkon směřující k nabytí vlastnického práva k předmětu objednávky. V případě porušení tohoto ustanovení je kupující povinen na základě písemné výzvy uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši neuhrazené části kupní ceny dodaného zboží. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

o    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně všech textů, fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

o    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s  jeho určením.

o    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

o    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

o    Provozovatel si vyhrazuje právo, pokud není v poznámce objednávky uvedeno jinak, vyřídit objednávku nekompletní, pokud součet hodnoty dostupných položek objednávky je větší nebo roven 50% hodnoty objednávky bez poštovného.

o    Provozovatel si vyhrazuje právo bez upozornění měnit obsah, technické specifikace produktů a jejich ceny.

o    Obrázky mají pouze informativní charakter, zboží se může ve skutečnosti lišit.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

o    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

o    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

o    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací prodávajícím.

o    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

o    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

o    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

o    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k  prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

o    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

§  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

§  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

o    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

o    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

o    Kupující má před odesláním objednávky možnost vyjádřit souhlas/nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

o    Nedílnou součástí Obchodních podmínek je Reklamační řád prodávajícího (Plné znění reklamačního řádu zde).

o    Prodávající má právo odmítnout zásilky zaslané na dobírku.

o    Zboží, které bude doručeno na adresu prodávajícího bez vysvětlení, bude skladováno po dobu 3 měsíců a pokud o něj odesilatel neprojeví zájem bude po uplynutí zlikvidováno.

o    Prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou užitím uveřejněného obsahu.

o    Veškerý obsah na webovém rozhraní obchodu prodávajícího je chráněn autorským zákonem.

o    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

o    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

o    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

o    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

o    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

o    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování klemantis.cz, Karlova 471, 698 01 Veselí nad Moravou adresa elektronické pošty: objednavky@klemantis.cz, telefon: +420 774 216 226 (po-pá 10.00-16.00). 

o    Prodávající je oprávněn změnit Obchodní podmínky. Prodávající je povinen zveřejnit jejich nové znění.

14. FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

o    Formulář pro výměnu zboží (obsahuje návod jak postupovat):

Formulář k výměně zboží klemantis.cz

o    Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (obsahuje návod jak postupovat):

Formulář k odstoupení od kupní smlouvy klemantis.cz

o    Reklamační formulář (obsahuje návod jak postupovat):

Reklamační formulář klemantis.cz

    Darečky.cz