Kontakt a obchodní podmínky pro Novega

1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy NOVEGA s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

 

2. Předmět smlouvy Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

NOVEGA s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

 

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

 

4. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách www.pradlo-eshop.cz jsou uvedeny včetně DPH a jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Při nákupu zboží do 1.999,- Kč je k ceně zboží vždy připočítána cena dopravy (viz bod č. 5).

 

5. Platební podmínky

Poštovné: Zboží můžete zaplatit těmito způsoby:

MALOOBCHOD:

Dobírka (účtujeme poštovné 109,- Kč)
Pokud si objednáte zboží na dobírku zaplatíte za něj v hotovosti při přebírání zásilky od poštovního doručovatele.

Bankovním převodem (účtujeme poštovné 82,- Kč)
Další variantou je platba předem - převodem na náš účet v České spořitelně. Číslo účtu a variabilní symbol Vám sdělíme e-mailem po potvrzení a převzetí Vaší objednávky.  Ihned po obdržení Vaší platby vám objednané zboží odešleme. Pokud však platbu neobržíme do 10 dnů od odeslání tohoto e-mailu, bude objednávka stornována. Proto nás, prosím, kontaktujte v případě, že se s platbou opozdíte.

V hotovosti při převzetí (účtujeme 0,- Kč)
Pokud si zboží vyzvednete osobně, můžete jej zároveň zaplatit v hotovosti v sídle naší firmy v Liberci, Na Zvonku 870, Liberec 15 – Starý Harcov.

Při nákupu zboží nad 1.999,- Kč poštovné neplatíte (v rámci ČR) Cena za poštovné zdarma se počítá z akčních cen zboží - ne z ceny před slevou!

Ceny za poštovné jsou platné pro území České republiky.

VELKOOBCHOD:

DOBÍRKA nebo FAKTURA do 5.000,- plné POŠTOVNÉ ... 89,-

DOBÍRKA nebo FAKTURA nad 5.001,- bez POŠTOVNÉHO


OBJEDNÁVKY NA SLOVENSKO

Zboží na Slovensko zasíláme pouze po předchozí platbě bankovním převodem. V případě platby v měně EUR: cena (zboží + poštovné) bude přepočítána podle aktuálního kurzovního lístku České spořitelny.

Poštovné účtujeme jednotné za jakékoli množství objednaného zboží 200,-Kč
Po přijetí platby obratem zasíláme zboží na Vaší uvedenou adresu.

Zboží na Slovensko na dobírku nezasíláme - děkujeme za pochopení.

 

6. Dodací podmínky

Objednané zboží je možné doručit těmito způsoby:

Česká pošta
Zboží zasíláme pomocí České pošty "Profi balíkem". Česká pošta doručí zásilku do 24 hodin od odeslání. Pokud není zásilka doručena, zůstává na Vaší dodací poště uložena 7 dní. O odeslání zásilky Vás předem informujeme e-mailem, pokud vám zásilka v následujících 2 pracovních dnech není doručena, obraťte se ve vlastním zájmu na svou doručovací poštu. Faktura a daňový doklad jsou vždy přiloženy v označeném balíku.

osobní odběr
Objednané zboží si také můžete osobně vyzvednout v sídle naší firmy v Liberci, Na Zvonku 870, Liberec 15 – Starý Harcov.

 

7. Poplatek za nepřevzetí dobírky

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží. V případě neuhrazení těchto nákladů budou tyto případy postoupeny právní kanceláři SPOLAK s.r.o. k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení ve výši 0,5 % za každý den. K této částce bude připočítán manipulační poplatek 100,-Kč. Toto nepříjemné opatření je obranou proti dodatečným nákladům, které bychom museli jinak promítnout do ceny zboží nebo zasílacích služeb, takže ve výsledku je toto přínosem hlavně pro Vás zákazníky. Děkujeme za porozumění a pochopení. Naší snahou je především spokojený zákazník.

 

8. Záruka na zboží

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Na veškeré nabízené zboží poskytujeme dle zákona 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Vzhledem k charakteru nabízeného zboží se záruka nevztahuje na běžné opotřebení způsobené používáním výrobků. Kratší životnost výrobku v takovém případě není možné považovat za vadu, kterou by bylo možno reklamovat.

Záruka se také nevztahuje na vady způsobené nevhodným používáním či údržbou zboží. Informace o správné údržbě textilního zboží jsou uvedeny na každém obalu či výrobku.

V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má zákazník možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

 

9. Reklamace zboží

V případě, že obdržíte zboží, které je poškozené, jiné než objednané či pokud se objeví na zboží vady, máte právo toto zboží reklamovat.

Postup při reklamaci:
1. Informujte nás o reklamaci zboží e-mailem, písemně či telefonicky. Sdělte nám především charakter vady, kterou reklamujete.
2. Zboží je třeba zaslat (nejlépe doporučeně a pojištěné) či osobně doručit na adresu: NOVEGA s.r.o., Na Zvonku 870, 460 15 Liberec 15
3. Po obdržení zboží posoudíme oprávněnost reklamace a sdělíme Vám naše vyjádření a způsob vyřízení Vaší reklamace. Následně Vám zašleme zboží nové, opravené nebo Vám vrátíme peníze.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona 30 dnů, ve většině případů se však snažíme vyřídit reklamaci rychleji.

 

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.

    Darečky.cz