Kontakt a obchodní podmínky pro filmy

 

Obchodní název: BONTONFILM a.s.
Sídlo: Nádražní 23/344
(vchod: Bozděchova 2)
Praha 5, 151 34
Obchodní rejstřík u Městského soudu Praha, odd. B, vložka 7996
IČO: 26737493, DIČ: CZ26737493
Email: film4u@bontonfilm.cz
Telefon: +420 257 415 259
OBCHODNÍ PODMÍNKY WWW.FILM4U.CZ

 

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností Bontonfilm a.s., se
sídlem Praha 5, Nádražní 344/23, PSČ 151 34, IČ: 26737493, dále jen „prodávající", na
straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a
povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé
(dále jen „kupující spotřebitel"), kdy kupující spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964
Sb. a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či
jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel"),
kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti,
kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a
povinnosti „kupujícího spotřebitele" a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele". Pokud
tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i
kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni
jako „kupující".
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými
obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 40/1964 Sb.
(dále jen „o.z.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy
mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými
obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 513/
1991 Sb. (dále jen „obch.z.) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi
prodávajícím a kupujícím podnikatelem.
Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím,
platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek
a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné
objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními
stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o
způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné s ohledem na povahu výrobku zajišťuje
prodávající potřebné informace v písemném srozumitelném návodu přiloženém k výrobku.
Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u nabízeného zboží.

II. CENY ZBOŽÍ
Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v ceníku, který je dostupný na webové stránce u
jednotlivých produktů.
Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v
ceníku v okamžik uzavření kupní smlouvy.

III. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu si může kupující telefonicky, emailem,
nebo prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky
je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje
potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa,
fakturační údaje atd.) Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků
komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé.
Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9
o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle
§ 422 o.z. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze
jejich zákonní zástupci.
Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím.
V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná
objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím.
Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle
původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě úplného
zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné
neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po
kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží.
Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.
Kupující podnikatel, který je právnickou osobou, může objednat zboží prostřednictvím
osoby, která je oprávněná za právnickou osobu jednat v souladu s platnou právní úpravou,
kdy své oprávnění jednat za právnickou osobu je povinna dotyčná jednající osoba doložit
příslušným způsobem. V případě překročení oprávnění jednající osoby za právnickou osobu
je kupující právnická osoba zavázaná z tohoto jednání ve smyslu a rozsahu § 13 obch.zák.
Objednávka, jakož i veškeré listiny související s právními úkony mezi prodávajícím a
kupujícím podnikatelem musí obsahovat náležitosti kladené obchodní listiny § 13a obch.zák.

IV. NEMOŽNOST PLNĚNÍ, ZMĚNA CENY A JEHO NÁSLEDKY
Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným,
neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo
je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená
nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část
objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné
změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla
prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením
od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v
případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

V. DODACÍ LHŮTY
U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, závisí termín dodání zboží na způsobu
dodání, které si kupující zvolí anebo na základě dohody o termínu dodání mezi prodávajícím
a kupujícím. Obvyklá doba dodání v případě doručení zboží poštou je do 7 pracovních dnů
od okamžiku potvrzení objednávky. V případě dodání zboží kupujícímu prostřednictvím
přepravní služby je obvyklá doba dodání do 3 pracovních dní od okamžiku potvrzení
objednávky. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží,
které vzniklo plně vinou přepravce a jeho prodlením.
Pokud požaduje kupující pozdější den dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného
zboží, nebo jiný než byl prodávajícím sdělen kupujícímu při potvrzení objednávky, je
kupující oprávněn a zároveň povinen uvést toto v objednávce, nebo toto neprodleně sdělit
prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky
či obdržení termínu dodání stanoveném prodávajícím. V případě, že kupující toto
neučiní,odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním
zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný zákazníkem
je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím.

VI. MÍSTO DODÁNÍ, CENY POŠTOVNÉHO, BALNÉHO A DOPRAVY
Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží
v objednávce. Kupující si může vybrat z možností, které prodávající nabízí. Standardním
způsobem dodání zboží je prostřednictvím České Pošty - Dobírkou.
Cena poštovného každé jedné objednávky (bez ohledu na množství zboží) prostřednictvím
internetového obchodu je:
Objednávka do 1000,- Kč včetně DPH: 120,- Kč
Druhou možností je doprava prostřednitvím PPL - platba při předání.
Cena dopravného každé jedné objednávky (bez ohledu na množství zboží) prostřednictvím
internetového obchodu je:
Objednávka do 1000,- Kč včetně DPH: 100 Kč
Dřívější nabídku poštovného zdarma při nákupu nad 1000 Kč od 1. listopadu 2011 nahrazuje
stálá množstevní sleva: Při dosažení 1000 Kč dostane zákazník slevu 100 Kč a tato sleva bude
na faktuře rovnoměrně odpočítána od všech objednaných položek.
V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné
objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn
po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu,
emailu, a e-shopu má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání
důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit
prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k
odstoupení od smlouvy. Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy
realizovat tím, že buď doručí zboží osobně do sídla prodávajícího spolu s projevem vůle
od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu
prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy
odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve
smyslu § 53 odst. 7 o.z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce.
Zboží (multimediální nosič - knihy, DVD, VHS, BR apod.) musí být při využití práva na
odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, v původním obalu bez známek užívání.Kupní
cena je vrácena prodávajícím kupujícímu prostřednictvím poštovní poukázky. Kupující
spotřebitel nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s
dodáním zboží přepravcem.
V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím spotřebitelem, či bude-li zboží
nekompletní, bude po spotřebiteli nárokováno bezdůvodné obohacení ve smyslu § 457
Obč.Z., které vzniklo spotřebiteli. Spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít
zpět. Odstoupení od smlouvy z důvodu nekompletnosti zboží dodaného přepravcem řeší
reklamační řád.
Bude-li reklamace zboží, kterou písemnou formou uplatní kupující spotřebitel, uznána
prodávajícím za opodstatněnou, bude tato po vzájemné dohodě řešena 2 možnými způsoby,
a to buď výměnou zboží za zboží anebo vrácením uhrazené částky na účet kupujícího
spotřebitele. Podmínkou vyřízení reklamace je doložení nákupního dokladu, ze kterého bude
jednoznačně rozpoznatelné, o jaké zboží se jedná.
Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o koupi zboží jehož cena závisí na
výchylkách finančního trhu, při koupi zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího
spotřebitele, jakož i při koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání, dále
při koupi audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující spotřebitel
jejich originální obal a při koupi periodik, novin a časopisů.
Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se prodávající
dostane do prodlení s plněním a svůj závazek nesplní ani v dodatečné lhůtě dohodnuté s
kupujícím spotřebitelem. Doporučujeme, aby odstoupení bylo písemné a bylo doručeno
prodávajícímu. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění.
Odstoupení od smlouvy všeobecně
Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným
(viz. ujednání 2. Ceníky a ceny zboží) dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky
zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené
zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky
bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy
nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně
běžné kvalitě. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně
informovat. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci,
která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí je
válka, živelné pohromy, vnitřní nepokoje, poruchy provozu, nedostatek dělníků, energie nebo
surovin, stávka, propouštění, dopravní poruchy. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího
a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle
jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později
nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci
déle než 4 týdny, potom je i kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla
uskutečněna dodávka.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem,
tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a
za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění
marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/
2000 Sb.o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to
výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu. Podrobnosti
týkající se této problematiky jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího.
V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo
prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce.
    Darečky.cz