Kontakt a obchodní podmínky pro golfové dárky a vína

Údaje o prodávajícím

Bestgolf, s.r.o., IČ: 26123487, se sídlem Praha 8, Křimovská 384, PSČ 18400, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72178, tel.: 777 109 149., e-mail: bestgolf@bestgolf.cz (dále jen "Bestgolf").

Rozsah působnosti

Tyto obchodní podmínky se vztahují jak na smlouvy uzavírané se spotřebiteli, tak na smlouvy uzavírané s ostatními osobami. Ustanovení těchto obchodních podmínek, v nichž se výslovně odkazuje na spotřebitele (či je spotřebitel zmiňován), se vztahují pouze na ty kupní smlouvy, v nichž je smluvní stranou spotřebitel. 

Průběh objednávky prostřednictvím internetu je následující:
Vyplňte formulář na internetové stránce www.bestgolf.cz (www.golf-1.cz). Ve formuláři je uvedeno, které údaje musí být povinně vyplaněny. Po vyplnění požadovaných dat a stisknutí tlačítka "dokončit nákup" se Vám zobrazí formulář s Vámi zadanými údaji. Pokud obdržíte do nejpozději 3 dnů potvrzení objednávky e-mailem, je kupní smlouva uzavřena. 
Přijatá objednávka Vám bude potvrzena emailem. Bestgolf si vyhrazuje právo objednávku ověřit či odmítnout.
Veškeré nabídky zůstávají v platnosti po dobu, po níž jsou zveřejněny na našich internetových stránkách, není-li u jednotlivé nabídky uvedeno jinak.
Kupní smlouva je po jejím uzavření Bestgolf archivována v tištěné podobě a je přístupná na požádání oproti úhradě nákladů s tím spojených.
Kupní smlouvu je možné prostřednictvím internetu uzavřít pouze v českém jazyce.
Při použití komunikačních prostředků na dálku jsou náklady zákazníka spojené s jejich použitím rovny sazbám příslušných držitelů poštovní či telekomunikační licence, jejichž služeb zákazník využije.

Při převzetí zboží obdržíte

Zjednodušený daňový doklad, který je zároveň i záručním listem.

Zrušení (storno) objednávky

Vystavená objednávka je považována za závaznou. Zrušení ze strany zákazníka je možné do doby potvrzení objednávky a to písemným oznámením společnosti Bestgolf s r.o. 
Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že spotřebitel neobdržel informace uvedené v § 53 odst. 4 a 6 Občanského zákoníku, činí lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Ochrana osobních dat zákazníků

Osobní data (jako např. jméno, adresa, datum narození, telefon, e-mail), jež jsou součástí objednávky nebo byla Bestgolf sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností Bestgolf považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Bestgolf tyto údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (pošta či speditér a pod.) a to pouze v nutném rozsahu. Bestgolf je dále oprávněn předat výše uvedené údaje občanskému sdružení GOLFOVÝ CLUB BESTGOLF Blue Sky (za účelem marketingu a propagace zboží a služeb tohoto sdružení).
Zákazník souhlasí s tím, aby údaje týkající se jeho osoby, které sdělil Bestgolf, byly pro potřeby plnění povinností Bestgolf z uzavřené smlouvy, pro účely vnitřních potřeb Bestgolf (sledování a vyhodnocování hospodářské činnosti Bestgolf) a pro účely marketingu prováděného firmou Bestgolf zpracovávány firmou Bestgolf (nebo jím pověřenou osobou) v elektronické i jiné podobě, včetně zpracování těch z nich, které mají povahu osobních údajů, jako správcem či zpracovatelem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Souhlas podle předchozího bodu je poskytován na dobu do odvolání. Bestgolf tímto informuje každého zákazníka - fyzickou osobu, který poskytl svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen "zákon"), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že předplatitel má právo přístupu k nim, na jejich opravu a že má právo se při porušení zákona obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. 
Uzavřením smlouvy s Bestgolf každý zákazník souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou firmou Bestgolf zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), bude kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení a prostřednictvím nevyžádaného telemarketingu (včetně nevyžádaných SMS a MMS) obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb Bestgolf (event. občanského sdružení GOLFOVÝ CLUB Bestgolf Blue Sky). Tento souhlas může být předplatitelem kdykoliv písemně bezplatně odvolán na adrese sídla firmy Bestgolf, Křimovská 384, 184 00 Praha 8. Zákazník bere na vědomí, že odvolání souhlasu uděleného podle těchto obchodních podmínek se netýká a neznamená odvolání souhlasů udělených z jeho strany Bestgolf jinak.
V případě, že zákazník - fyzická osoba poskytne Bestgolf na základě či v souvislosti s uzavřenou smlouvou údaj o svém rodném čísle, souhlasí jakožto nositel tohoto rodného čísla ve smyslu § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. s tím, aby Bestgolf toto jeho rodné číslo využíval pro účely evidence smluv a poskytnutých plnění a aby jej za tímto účelem archivoval, zpracovával a užíval.
Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění Bestgolf na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak.
Zákazník bere na vědomí, že Bestgolf je oprávněn k vymáhání svých pohledávek vůči zákazníkovi využít třetí osobu.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno zánikem příslušné kupní smlouvy.

    Darečky.cz